پودر سماق

10,000 تومان

دانه ها را از خوشه ی سماق منطقه آذربایجان جدا کرده و بعد از سورت کردن،پودر کرده و طعمی از سماق قرمز آذربایجان را که شاید کمتر پیدا شود.

پودر سماق
پودر سماق

10,000 تومان

دسته: