روغن زالو اصل هندی وارداتی

70,000 تومان

روغن زالو از زالوی زنده و تمیز شده (زالوی مخصوص) ،چند نوع گیاه دارویی مخصوص، روغن پایه جهت استحصال (روغن کنجد) و… تشکیل شده است.

روغن زالو اصل هندی وارداتی
روغن زالو اصل هندی وارداتی

70,000 تومان